Skip Navigation LinksKvalité-och-Miljö

Kvalité och Miljö

 

Vi använder oss av ett miljö- och kvalitetssystem som heter EIO-Q, vår organisations målbild är som följer nedan.
 Vi ska arbeta med ständiga förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.

≈ Vi följer lagar och våra kunders krav.
≈ Kompetensutveckling inom samtliga områden nedan är en viktig del för att lyckas.


Elsäkerhet innebär för oss:
≈ Vi ska arbeta för att utforma och utföra säkra, samt underhålls- och skötselvänliga elanläggningar.
≈ Behörighetsansvaret för elinstallationsarbeten delegeras enligt företagets organisationsplan och delges all personal.
≈ Elarbeten utförs av yrkesfolk med god erfarenhet av elarbeten och med elsäkerhetsmässigt anpassad, aktuell och verifierad kunskap.
≈ Utförda elarbeten kontrolleras och dokumenteras enligt företagets instruktioner under arbetets gång, före och efter spänningssättning.
≈ Elmaterielen som används skall uppfylla kraven i gällande elmateriel- och EMC-föreskrifter.
≈ För arbeten, som kräver elarbetsansvarig, d.v.s. där det finns en elektrisk fara, skall elarbetsansvarig alltid utses för den tid sådan krävs.
≈ Allt elarbete skall utföras så att elanläggningen vid överlämnande uppfyller kraven på god elsäkerhetsteknisk praxis.

Kvalitet innebär för oss:
≈ Lyssna på kund och medarbetare, samt uppfylla behov och förväntningar.

Miljö innebär för oss:
≈ I allt vi gör strävar vi efter så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.
≈ Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar för återvinning.
≈ Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.
≈ Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsorteringen.

Arbetsmiljö innebär för oss:
≈ Nöjda medarbetare.
≈ Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.
≈ Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att de ger betryggande säkerhet.

Jämställdhet och likabehandling innebär för oss:
 ≈  Gemenskap inom företaget, oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning och religiös- eller etnisk tillhörighet.
≈ Att arbetet är förenligt med ett familjeliv.